Aýdymyň sözleri

Indi ýatlaýaryn men bolup geçeni,
Garaldyp gitdiň meniň gülen ýüzümi,
Ýyly boldumy saňa özgäň gujagy…
Indi ýatlaýaryn men bolup geçeni,
Garaldyp gitdiň meniň gülen ýüzümi,
Ýyly boldumy saňa aýtsana özgäň gujagy…
Şeýle az wagtda unutdyň sen beren sözleriňi
Ýaralamak islediň meniň ejiz ýüregim,
Bu söýginiň soňy, dolanmagyn indi,
Ýatlama bolup galandyr geçen günlerimiz.
Başarmadyň diýen sözleriňde durup,
Hijem soramadyň meň ýagdaýymy gelip — sen gelip
Indi ýatlaýaryn men bolup geçeni,
Garaldyp gitdiň meniň gülen ýüzümi,
Ýyly boldumy saňa özgäň gujagy…
Indi ýatlaýaryn men bolup geçeni,
Garaldyp gitdiň meniň gülen ýüzümi,
Ýyly boldumy saňa aýtsana özgäň gujagy…
Gynanyp otursamam bagtly günlerimiz ýok,
Indi şol günleri yza dolabam bolanok.
Ynan zatlarym, arzuwlarmyzam ýok,
Ýatlama bolup galandyr geçen günlerimiz.
Başarmadyň diýen sözleriňde durup,
Hijem soramadyň meň ýagdaýymy gelip — sen gelip
Indi ýatlaýaryn men bolup geçeni,
Garaldyp gitdiň meniň gülen ýüzümi,
Ýyly boldumy saňa özgäň gujagy…
Indi ýatlaýaryn men bolup geçeni,
Garaldyp gitdiň meniň gülen ýüzümi,
Ýyly boldumy saňa aýtsana özgäň gujagy…